பரமக்குடி தாலுகா காவல் நிலைய சரகம் கலையூர் கிராம வயல் காட்டில் ஆட்டிற்கு கொழை வெட்ட சென்ற ராமன் 22 S/0 சித்ரைவேலு என்பவர் மீது இடிதாக்கியதில் பலி.

பரமக்குடி தாலுகா காவல் நிலைய சரகம்
கலையூர் கிராம வயல் காட்டில் ஆட்டிற்கு கொழை வெட்ட சென்ற
ராமன் 22 S/0 சித்ரைவேலு என்பவர் மீது இடிதாக்கியதில் பலி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *